Grāmatvedības pakalpojumi / Услуги бухгалтерии

Grāmatvedības un uzskaites pakalpojumi

- Uzņēmuma grāmatvedības politikas izstrāde

- Grāmatvedības dokumentu pārbaude, sakārtošana un iegrāmatošana

- Pārskatu sagatavošana un iesniegšana valsts iestādēs:

           uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija,

           pievienotās vērtības nodokļa deklarācija,

           darba devēja ziņojimi par VSAOI un IIN,

           ziņas par darba ņēmējiem,

           iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācija,

           statistikas pārskati.

- Uzņēmuma vadības vajadzībām:

           operatīvas bilances sagatavošana.

- Atsevišķu grāmatvedības uzskaites operāciju nodrošināšana pēc klienta izvēles:

           pamatlīdzekļu uzskaite,

           preču un materiālu uzskaite,

           debitoru/kreditoru norēķinu uzskaite,

           maksājumu sagatavošana un apstiprināšana klienta noteiktā apjomā,

           atalgojuma un nodokļu aprēķināšana, darba algu izmaksa, pārskatu par darba algām sagatavošana,

           atsevišķu pārskatu sagatavošana.

- Uzņēmuma lietvedības dokumentācijas sagatavošana.

- Personāla uzskaite un lietvedība.

- Grāmatvedības pakalpojumu sniegšana uzņēmumiem, filiālēm un pārstāvniecībām Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un Azerbaidžānā.

- Starptautisko audita pakalpojumu sniegšana, kustamā un nekustamā īpašuma, uzņēmumu novērtēšana Igaunijā, Lietuvā un Azerbaidžānā:

           audits saskaņā ar starptautiskajiem standartiem (ISA),

           finanšu pārskatu sastāvdaļas revīzija vai finanšu informācijas pārskatīšana,

           audits un finanšu pārskatu, kas sagatavoti saskaņā ar starptautiskajiem standartiem (IFRS), pārbaude,

           konsolidēto finanšu pārskatu revīzija vai pārbaude,

           ceturkšņa pārskati īpašniekiem,

           Eiropas Savienības finanšu līdzekļu izmantošanas  audits,

           citas procedūras pēc vienošanās.

- Kapitālieguldījumu apstiprināšana

- Īpašas revīzijas veikšana pēc akcionāru pieprasījuma

- Papildus  mēs sniedzam:

           biznesa reorganizācijas konsultācijas,

           uzņēmumu korporatīvā stila izstrāde, reklāmas materālu grafiskais dizains.

 
MEISTARU 10, KAB. 414, Rīga, LV-1050, Latvija  

Tel: +371 29267128   + 371 29723867   /    bca@btv.lv  


Услуги бухгалтерии и учета

- Разработка учетной политики предприятия

- Проверка, приведение в порядок и учет бухгалтерских документов

- Подготовка и подача отчетов в государственные учреждения:

           годовые отчеты,

           декларация о подоходном налоге с предприятия,

           декларация о налоге на добавленную стоимость,

           сообщения работодателя об обязательных платежах государственного социального страхования и подоходного налога с населения,

           данные о движении работников,

           декларации о подоходном налоге с населения,

           статистические отчеты.

- Для нужд руководства предприятия:

           подготовка оперативного баланса.

- Обеспечение отдельных операций бухгалтерского учета по выбору клиента:

           учет основных средств,

           учет товаров и материалов,

           учет расчетов дебиторы/кредиторы,

           подготовка и утверждение платежей в объеме, установленном клиентом,

           расчет оплаты труда и налогов, выплата зарплаты, подготовка отчетов по заработной плате,

           подготовка отдельных отчетов.

- Подготовка документации делопроизводства предприятия.

- Делопроизводство и учет персонала.

- Бухгалтерское обслуживание предприятий, филиалов и представительств в Латвии, Эстонии,  Литве и Азербайджане:

           аудит в соответствии с международными стандартами (ISA),

           аудит или обзор финансовой информации, необходимой аудиторам группы как компонент финансовой отчётности,

           аудит или обзор отчётности, составленной по международным стандартам (IFRS),

           аудит или обзор консолидированной отчётности,

           ежеквартальные обзоры для собственников,

           аудит использования средств Европейского союза,

           другие согласованные процедуры.

- Подтверждение аудитором взносов в уставной капитал

- Проведение аудитором специальных проверок, инициированных акционерами

- В дополнение к этому мы предоставляем:

           консультации по реорганизации бизнеса,

           разработка корпоративного стиля, графический дизайн рекламных материалов.
 
Мэйстару 10, каб. 414, Рига, LV-1050, Латвия

Тел: +371 29267128   + 371 29723867   /    bca@btv.lv